info@iarsp.org
Filozoflar dünyayı sadece değişik biçimlerde yorumladılar. Oysa asıl nokta onu değiştirmektir. (Karl Marx - XI Tez)
Almanca Dili İngilizce Dili Türkçe Dili
Ana Sayfa / Yayın

BİLDİRİ ÖZET VE TAM METİNLERİNİN YAYINI

 

1. Konferans Bildiri Özetleri Kitabı:

Konferans katılımcıları bildiri özetlerini özet bildiri kitabında yayınlatabilirler (Bildiri özet metni katılımcının sunum yapacağı dilde (İngilizce, Almanca veya Türkçe) yayınlacaktır. Konferansa başvuruda bildiri özeti şartı aranmayan Prof. unvanına sahip hocalarımız bildiri özetleri kitabında yayınlatmak üzere özetlerini gönderebilirler).

 

2. Konferans Bildirileri Kitabı:

 

Konferans katılımcıları aşağıdaki yayın çeşitlerinden bir tanesini isteğe bağlı olarak seçebilirler:

a) Bildiri tam metnini konferans bildirileri kitabında (Türkçe bildiriler için)  yayınlatabilir.

b) Bildiri tam metnini uluslararası bir yayınevinin yayınlayacağı konferans bildirileri kitabında  (İngilizce veya Almanca bildiriler için) yayınlatabilir

c) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde (http://dergipark.gov.tr/ijshs) Türkçe, İngilizce, Almanca olarak yayınlatabilir. 

 

 

YAYINLARA İLİŞKİN UYARILAR:

1. Akıcı bir dilde yazılmamış (özellikle çevirileri iyi yapılmamış) metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Hakem onayından geçmemiş metinler bildiri kitabında yer almayacaktır.

3. Bir bildiri metni sadece bir bildiri kitabında yayınlatılabilir.

4. Bildiri özeti göndermemiş olan Prof. unvanına sahip hocalarımızın özetleri bildiri özeti kitabında yer almayacaktır.

5. Yayınlanacak bildiri tam metinleri max. 15 sayfa uzunluğunda  Apa 6.0  yazım kurallarına uygun şekilde "  Apa 6.0 Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi sorunsuz bir dil ile yazılmış olup, 23 Haziran 2024 tarihine kadar info@iarsp.org adresine gönderilmiş olmalıdır.

6. Konferansımızda sunulmak/yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların başka herhangi bir yerde kesinlikle sunulmamış/yayınlanmamış olması gerekir. Bu kuralın tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş olduğu varsayılır. Bu kurala uyulmaması halinde konferans komitesi ilgili yazar(lar) hakkında gerçekleşecek hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında tüm maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir.

 

YAZIM KURALLARI
 

1. Tam metinlerin sayfa sayısı 15 ile sınırlıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler,  info@iarsp.org adresine gönderilmelidir.
 

2. Yayınlanacak orijinal araştırma makaleleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.
 

3. Sayfa Düzeni ve Yazı Karakteri: Makaleler üst: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, sağ: 2,5 cm ve alt: 2 olacak şekilde 12 Punto Arial yazı tipi karakterindeki harflerle ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sırasıyla; makale başlığı, yazar ad ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, ingilizce makale başlığı, abstract, keywords, metin ve kaynaklar bölümlerinden oluşacak makale tek sütun halinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar sola dayalı olmak üzere, paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlatılmalı, paragraf aralarında 2 satır boşluğu olmalıdır.
 

3.1. Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, normal tümce düzeninde, koyu, 14 punto ve tüm harfleri büyük ile yazılmalıdır.
 

3.2. Yazar Ad(lar)ı: Yazar ad, soyad ve adres bilgileri makale başlığının altında sağa yaslı şekilde yer almalıdır. Dipnot şeklinde yazar(lar)ın kurumu ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 

3.3. Özet ve Anahtar Kelimeler: Makaleler, her biri 300 kelime ile sınırlı Türkçe ve İngilizce “Özet“  ve “Abstract” (10 Punto Arial) içermelidir. Özet ve Abstract kelimeleri kalın ve sadece baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Özet ve Abstract metinlerinin altında 1,5’er satır boşluk bırakılarak, konuyu açıklayacak şekilde seçilmiş, en çok 5 Anahtar Kelime/keywords verilmelidir. Anahtar kelimelerve Keywords alt başlıkları sola dayalı ve 10 punto ile koyu yazılmalı, verilen kelimelerin ilk harfleri büyük başlamalı, kelime ve deyim aralarına virgül konulmalıdır.
 

Anahtar kelimeler: Çilek, Aken, Çimlenme Oranı, Çimlenme Süresi
 

3.4. Metin: Metin bölümü, Keywords alt başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak aşağıdaki yazım kurallarına göre ve 12 punto Arial kullanılarak iki yana yaslı yazılmalıdır. Makalenin metin bölümünde yer alan ana başlık (14 Punto) ve ikinci derecede alt başlıklar (12 Punto) koyu ve baş harfleri büyük, üçüncü derecede alt başlıklar (12 Punto) normal tümce düzeninde ve italik yazılarak numaralandırılır (1. Giriş, 2.1. Bitkisel materyal, 2.2.3.Hastalıkşiddeti). Başlıklar sola dayalı yazılmalıdır.  Metnin tu¨mu¨, ara bas¸lıklar dahil (dipnotlar haric¸, 1,5 satır aralığıyla yazılır.
 

Paragraflar 1 cm içeriden başlanmalıdır. Makalenin metin bölümü aşağıdaki bölümlerinden oluşmalıdır.

 

  • Giriş: Bu bölümde, çalışma konusu, konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar, ilgili kaynaklarla desteklenerek çalışmanın amacı belirtilmelidir.
  • Materyal ve Yöntem: Bu bölümde çalışmada kullanılan materyal ve yöntem açıkça ifade edilmelidir.
  • Bulgular ve Tartışma: Elde edilen tüm bulgular şekil ve/veya çizelgelerle açıklanarak verilmeli, gereksiz tekrarlamalardan kaçınarak elde edilen bulguların literatürdeki bulgularla benzerlik ve/veya farklılıkları belirtilerek nedenleri tartışılmalıdır.
  • Sonuç: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir.
     

4.Dipnot: Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. 10 punto Arial tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
 

5. Sayfa Numarası: Sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
 

6. Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri “Şekil”; sayısal değerler ise “Çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içinde ilişkili oldukları kısma yerleştirilerek, ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Çizelge başlığı ve çizelge metni 10 punto ile yazılmalıdır. Başlık çizelgelerin üstüne gelecek şekilde ve normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Şekil başlığı ise şeklin altına normal tümce düzeninde ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller açıklama yazılarıyla bir bütün sayılarak, metinle aralarında bir satır boşluk olmalıdır. Çizelgeler aşağıda örneği verilen biçimde düzenlenmelidir.
 

Çizelge 1. -20 °C’de depolanan Dolycorisbaccarum yumurtalarının parazitlenme oranı ve parazitoit çıkış oranı

 

Depolama Süresi (Ay)

Parazitlenme oranı (%)

Ergin çıkış oranı (%)

0

89.64

a*

87.34

a

1

79.52

b

85.21

a

2

66.53

c

71.71

b

3

59.24

cd

66.73

bc

4

49.66

def

59.43

c

5

44.91

ef

62.50

bc

6

48.76

ef

63.68

bc

7

51.63

de

72.47

b

8

39.77

fg

66.33

bc

9

33.11

gh

67.42

bc

10

27.63

h

66.25

bc

11

26.53

h

63.97

bc

12

27.08

h

58.92

c

 

Konferansımıza Katkı Sağlamak İster misiniz? Konferans Bildirileri Kitabı’nda bildiri özeti değerlendirerek yayın kuruluna destek sunmak, dil desteği sağlamak ya da sunabileceğiniz herhangi katkı için lütfen bize yazın (info@iarsp.org)

Konferans Takvimi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı Son Başvuru Tarihleri

Erken Başvuru: XX XXXXX XXXX
Erken başvuru için son bildiri gönderim tarihi XX XXXXX XXXX.


Normal Başvuru: XX XXXXX XXXX
Normal başvuru için son bildiri gönderim tarihi XX XXXXX XXXX.


Son Başvuru: XX XXXXX XXXX
Son başvuru için son bildiri gönderim tarihi XX XXXXX XXXX.


Konferans: XX XXXXX XXXX


Bildiri Gönder Ödeme Yap

Üye Girişi

25 Farklı ülkeden katılımcı ile gerçekleşen Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı'na sende başvur

Bildiri Gönder